صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 گزارش سازگاري سامانه‌هاي مشارکتي حمل و نقل هوشمند با زيرساخت موجود ITS

 

where can i buy low dose naltrexone

where can i buy low dose naltrexone

naloxone vs naltrexone

naltrexone vs naloxone mechanism of action online

استراليا 2014

خلاصه

هدف از اين گزارش بررسي نحوه يکپارچه سازي سامانه هاي نوظهور حمل و نقل هوشمند مشارکتي (C-ITS) با زيرساخت ITS موجودي است که هم اکنون توسط بهره برداران جاده اداره مي شوند. هدف ديگر اين گزارش کمک به درک نحوه يکپارچه سازي C-ITS و ITS در سطح مهندسي سامانه هاست. قلمرو اين مطالعه به بررسي سازگاري ميان ITS در باند 5.9 GHz و تابلوهاي الکترونيکي محدوده سرعت مجاز، گرداوري داده هاي سفر، چراغهاي راهنمايي و سامانه هاي اطلاعات سفر محدود مي شود و در اين راه، الزامات تحقق اين سازگاري در سطوح فني، نحوي، معنايي و سازماني مورد شناسايي قرار خواهد گرفت.

سازگاري فني در پس زمينه يکپارچگي C-ITS با زيرساخت ITS، به نرم افزار و سخت افزار مورد نياز براي برقراري امکان ارتباط ميان يک خودروي مجهز به C-ITS با يک زيرساخت مجهز به C-ITS و بطور عکس مربوط مي شود. براي تحقق اين قابليت با استفاده از ارتباطات 5.9 GHz بايد به فناوري ها و پروتکل هاي شبکه در سطوح زيرساخت-به زيرساخت، زيرساخت-به  خودرو و زيرساخت-به مرکز کنترل، مطابق طرح کلي زير دسترسي داشت:

 • زيرساخت – به زيرساخت (ايستگاه ITS کنار جاده اي 5.9 GHz که با زيرساخت کنار جاده اي ITS يکپارچه شده است): اين امر محتملا به يک سيم کشي ثابت (مانند فيبر نوري) يا اتصال بيسيم اترنت تحت يک پروتکل شبکه سازي تحت توافق مانند IPv6 نياز دارد.
 • زيرساخت – به خودرو (ايستگاه ITS کنار جاده اي 5.9 GHz با ايستگاه ITS درون خودروي 5.9 GHz): که نياز به ارتباطات از طريق DSRC با استفاده از IEEE 802.11p براي بستر مورد استفاده در ايالات متحده و استاندارد ETSI مبتني بر CALM براي بستر اروپايي خواهد داشت.
 • زيرساخت – به مرکز (ايستگاه ITS کنار جاده اي 5.9 GHz که با سامانه‌هاي اداري[1] مرتبط با زيرساخت ITS يکپارچه شده است): اين امر نياز به ارتباطات بلندبرد با استفاده از زيرساخت سيم کشي هاي ثابت (مانند فيبر نوري) و يا ارتباطات گسترده مانند 3G و 4G خواهد داشت.

سازگاري نحوي در زمينه يکپارچگي C-ITS با زيرساخت ITS، به معني امکان ارتباط زيرساخت ITS مجهز به C-ITS و نيز خودروهاي مجهز به C-ITS با داده هايي با شکل بندي مورد توافق است به گونه اي که پيام ها قابل پردازش بوده و روشن باشد که زيرساخت و خودروي مجهز، نياز به استخراج چه داده هايي از خودرو (قابل کاربرد به ايستگاه ITS درون خودروي 5.9 GHz) و زيرساخت ITS (قابل کاربرد به ايستگاه ITS کنار جاده اي 5.9 GHz) دارند و در نتيجه ترکيب زباني مورد نياز براي پيامهاي C-ITS معين گردد. تحقق اين امر با استفاده از ارتباطات 5.9 GHz ، نياز به سازگاري نحوي در سطوح زيرساخت- به زيرساخت، زيرساخت – به زيرساخت و زيرساخت – به مرکز کنترل مطابق با طرح کلي زير دارد:

 • زيرساخت – به زيرساخت (ايستگاه ITS کنار جاده اي 5.9 GHz که با زيرساخت کنار جاده اي ITS يکپارچه شده است): اين طرح نياز به اين امکان دارد که ايستگاه ITS کنار جاده اي 5.9 GHz بتواند منابع داده را از زيرساخت ITS با استفاده از شکل بندي سازگار داده مانند ديکشنري داده هاي مديريت ترافيک (TMDD) استخراج کند که به عناصري از خانواده استانداردهاي پروتکل ارتباطات حمل و نقل ملي براي ITS در ايالات متحده (NTCIP) يا پروتکل هاي اروپايي DATEX2 مربوط مي شود.
 • زيرساخت – به خودرو (ايستگاه ITS کنار جاده اي 5.9 GHz با ايستگاه ITS درون خودروي 5.9 GHz): که نيازمند اين قابليت است که ايستگاه ITS کنار جاده اي 5.9 GHz داده هاي استخراج شده از زيرساخت ITS را به شکل پيام‌هاي مورد توافق C-ITS تبديل کند. ايالات متحده و آمريکا در حال تدوين انواع مختلفي از پيامهاي خودرو-به زيرساخت و زيرساخت- به خودرو هستند و در اين راه تلاش مي کنند پيامها را در بين مناطق مختلف همسان سازند. انواع مختلف پيامهاي C-ITS در اين گزارش تشريح شده است.
 • زيرساخت – به مرکز (ايستگاه ITS کنار جاده اي 5.9 GHz که با سامانه‌هاي اداري مرتبط با زيرساخت ITS يکپارچه شده است): مشابه طرح زيرساخت – به زيرساخت اين امر نياز به استخراج منابع داده اي توسط ايستگاه ITS کنار جاده اي 5.9 GHz از زيرساختار مرکزي ITS در مرکز پشتيباني اداري با استفاده از شکل بندي هاي پيام مانند پروتکل NTCIP در ايالات متحده و DATEX2 در اروپا دارد.

سازگاري معنايي در زمينه يکپارچگي C-ITS با زيرساخت ITS، به اين نياز اشاره دارد که زيرساخت و خودروهاي مجهز به C-ITS بتوانند محتواي پيامهاي مبادله شده را با تعريف محتواي شکل بندي پيامها تفسير کنند (به عنوان مثال با استفاده از فهرست ها يا تعاريف مشترک). به عنوان مثالهايي از اين قابليت مي توان به تعريف محتواي مورد نياز اشاره کرد به گونه اي که درستي پيامها با هر دو ماشين نسبت به زمان و مکان قابل تاييد بوده و هرکدام را قادر به بهره برداري صحيح از پيامها بکند.

سازگاري سازماني در زمينه يکپارچگي C-ITS با زيرساخت ITS، به معني توانايي سازمانهاي مرتبط در مبادله داده ها در سراسر سامانه هاي C-ITS مي باشد که نياز به سطحي از سازگاري با فرايندهاي کاري آنها دارد. موفقيت دستاوردها نيز به سطح سازگاري فني، نحوي و معنايي بستگي خواهد داشت. موضوعاتي که بايد پاسخ داده شوند شامل فرايندهاي مديريت و نگهداري براي ITS، صدور مجوز براي تجهيزات و انطباق ميان آنها، فرايندهاي امنيتي و تاييد، تدوين و برقراري يک رويکرد معماري سازگار و واسطه هايي براي تعامل با سامانه هاي قديمي تر است.

استانداردهايي بين المللي توسط نهادهاي جهاني تدوين شده است. نسخه اول اين استانداردها شامل کمترين استانداردهاي مورد نياز براي سازگاري با قانون استانداردسازي کميسيون اروپا M/453 مي باشد. موافقت و پذيرش استانداردهاي بين المللي نوظهور C-ITS براي تامين سازگاري اين سامانه ها با سامانه هاي ITS موجود از اهميت حياتي برخوردار است. اين امر شامل اخذ تصميم در مورد انتخاب ميان بستر و استانداردهاي اروپايي (استانداردهاي ETSI و CEN، مشتمل بر [2]CALM) و بستر و استانداردهاي آمريکايي است (که مبتني بر استانداردهاي SAE و IEEE مشتمل بر WAVE [3]هستند).

لازم به اشاره است که گرچه اين گزارش بر يکپارچگي ITS مبتني بر ارتباطات 5.9 GHz با زيرساخت موجود ITS شامل علايم الکترونيکي محدوده سرعت مجاز، گرداوري داده هاي سفر، چراغهاي راهنمايي و سامانه هاي اطلاعات سفر تمرکز دارد، برخي خدمات C-ITS با رسانه هايي غير از ارتباطات در باند 5.9 GHz در اختيار کاربر قرار مي‌گيرند. ارائه بسياري از اين خدمات توسط سازمانهاي بخش خصوصي انجام خواهد شد. نقش بهره برداران جاده در اين ميان، فراهم ساختن امکان دسترسي به داده هاي ترافيک و جاده براي سازمانهاي خصوصي است. هرجا که امکان پذير باشد اين امر بايستي با استفاده از پروتکل ها و يا استانداردهاي باز داده (مانند مرکز- به مرکز) و تحت موافقت نامه هاي مناسب انجام شود.

يافته هاي کليدي ديگري که در اين گزارش ارائه شده عبارتند از:

 • يکپارچه سازي ممکن است آسيب پذيري زيرساخت ITS در برابر حملات سايبري و خرابکارانه را افزايش دهد.
 • سامانه هاي C-ITS مشکلات مهمي را در زمينه مديريت داده ها در برابر بهره برداران جاده قرار مي دهند.
 • بسيار ضروري است که C-ITS با قوانين مرتبط محرمانگي و نظارت تطابق داشته باشند.
 • تاييد هر سيگنال صادره از کاربر اهميتي اساسي براي امنيت و مشروعيت دارد زيرا C-ITS مي تواند باعث گسترش حوزه مسئوليت هاي بهره برداران جاده شود.
 • آزمونهاي عملياتي زيرساختي براي آزمون و ارزيابي سطح سازگاري قابل دستيابي، از اهميتي حياتي برخوردارند.
 • هنگام مکانيابي ايستگاه هاي ITS کنار جاده اي مبتني بر ارتباطات 5.9 GHz بايد به موضوع نزديکي منابع توان و ارتباطات به مراکز پشتيباني اداري توجه خاصي داشت.
 • گستره استقرار ايستگاه هاي ITS کنار جاده اي مبتني بر ارتباطات 5.9 GHz به تحليل سود و هزينه، ميزان تمايل به گردآوري داده هاي کاوش و گستره ذخيره داده هاي کاوش در خودرو قبل از انتقال به يک ايستگاه ITS کنار جاده اي 5.9 GHz بستگي دارد.


[1] . back office systems

[2] . Continous Air interface Long and Medium range

[3] . Wireless Access In Vehicular Enviroments

 

 

 

 

1392/02/01
 ضمایم
 
 
آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است