صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 گزارش نشست عمومي ارتباطات خودرويي وزارت حمل و نقل آمريکا (بخش سوم)

 

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

generisk fluconazol

read pharmacy.tums.ac.ir link

در تاريخ 24 تا 26 سپتامبر 2013 نشست عمومي ارتباطات خودرويي در وزارت حمل و نقل آمريکا (USDOT) برگزار گرديد. کارکنان اين وزارتخانه سخنراني هايي پيرامون موضوع برنامه ايمني ارتباطات خودرويي دفتر برنامه هاي مشترک سامانه‌هاي حمل و نقل هوشمند وزارتخانه (ITS JPO) ارائه کردند. اين سخنراني ها مباحثي مانند ارتباطات خودرو با خودرو، آزمون ايمني، ارتباطات خودرو با زيرساخت، عوامل انساني و خط مشي را در بر مي گرفت. اهداف گزارش حاضر به ارائه خلاصه اي از مباحث مطرح شده در اين نشست مي‌پردازد و تاکيد آن بر استخراج مطالبي است که در تدوين نقشه راه فناوري يا برنامه ريزي راهبردي احتمالا مفيد واقع مي‌شود.

مباحث مطرح شده در روز سوم نشست: برنامه راهبردي آتي ITS

برنامه راهبردي نوين دربرگيرنده پژوهش، توسعه و پذيرش فناوري هاي نوين و موثر ITS خواهد بود. اين برنامه به سه پرسش اساسي پاسخ مي گويد:

 • ما در چه موقعيتي قرار داريم؟
  • ترسيم خط مبناي وظايف و طرز عمل سازماني، تضمين کننده پيشرفت تدريجي بسوي تحقق چشم انداز خواهد بود.
 • به کجا مي رويم؟
  • چشم انداز يا مقصد نهايي ميدان عمل ITS (با حمايت دفتر برنامه هاي مشترک وزارت حمل و نقل آمريکا يا JPO) کجاست؟
  • چشم انداز و ماموريت برنامه ITS دفتر JPO چگونه مي توانند براي ارتقاي فراگيري و تاثير برنامه ها و فناوري‌هاي ITS بکار روند؟
 • چگونه به مقصد خود برسيم؟
  • تنظيم صحنه – به اشتراک گذاري تصوير جامعي براي تحقق راهبردها و برنامه
  • شناسايي مولفه هاي لازم براي تحقق نتايج مطلوب و ترسيم راهبردهاي مورد نياز براي موفقيت برنامه داخلي
  • تدوين زمينه‌هاي اصلي فعاليت هاي مورد پشتيباني JPO براي پيشبرد برنامه هاي توسعه ITS

نحوه استخراج نظرات ذينفعان

 • ذينفعان داخلي
  • نشست هاي کاري JPO
  • نشست هاي کاري بزرگتر در سطح وزارت خانه
 • ذينفعان خارجي
  • وبينارهايي براي گروه هاي هدف از ميان ذينفعان
  • کنفرانس هاي حمل و نقل (ITE، NRITS، IEEE، ارتباطات خودرويي)
 • راه اندازي سايت IdeaScale براي گفتمان ملي پيرامون برنامه پژوهش ITS (http://itsstrategicplan.ideascale.com)

پيش نويس بيانيه ماموريت و چشم انداز

بيانيه ماموريت

هدايت پژوهش، توسعه و آموزش براي تسهيل پذيرش فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهت ايجاد قابليت تحرک هوشمندانه در جامعه

بيانيه چشم انداز

متحول ساختن روش تحرک در جامعه

پيش زمينه هاي تدوين هدف

 • تشويق استقرار آن دسته از فناوري هاي ITS که به ارتقاي عملکرد سامانه ملي بزرگراهي بيانجامند.
 • ارتقاي کارايي حمل و نقل سطحي و تسهيل سازگاري بين حالت­هاي مختلف حمل و نقل و تجارت جهاني، براي توانمند ساختن امکانات موجود تا بتوانند بخش مهمي از نيازهاي آينده حمل و نقل را برآورده سازند.
 • تاکيد بر کاهش تعداد و شدت تصادفات
 • تطبيق با نيازهاي تمامي کاربران سامانه هاي حمل و نقل ملي شامل بهره برداران وسايل نقليه موتوري تجاري، وسايل نقليه مسافري، موتورسيکلت ها، دوچرخه ها و عابرين پياده (شامل افراد ناتوان)
 • ارتقاي توانمندي ايالات متحده براي پاسخ به موارد اضطراري امنيتي يا انسان ساخته و بلاياي طبيعي

پيش نويس زمينه‌هاي تمرکز برنامه

 1. قابليت سازگاري
  • تلاش در جهت برقراري ارتباطات موثر ميان وسايل نقليه، تجهيزات، زيرساخت و کاربردهاي مجهز به ITS در صورت نياز، صرف نظر از سازنده و مکان استفاده از آنها.
 2. خودکارسازي
  • تمرکز بر پژوهش بر روي خودروهاي مرتبط و فناوري هاي مرتبط که ممکن است تاثير مهمي بر بسياري از موضوعات اجتماعي مانند ايمني رانندگي، تحرک پذيري فردي، مصرف انرژي، کارايي عملياتي، تاثيرات زيست محيطي و کاربري زمين داشته باشند.
 3. داده هاي حجيم / مديريت داده ها
 4. تمرکز بر ايجاد امکان استخراج نظام مند داده ها از فناوري هاي مبتني بر ITS، مشتمل بر خودروهاي مرتبط (خودروهاي سواري، اتوبوس ها و کاميون ها)، تجهيزات ارتباطي قابل حمل و زيرساخت هوشمند. خلق محيط‌هاي داده که يکپارچه سازي داده هاي حاصل از منابع مختلف را براي استفاده در مديريت حمل و نقل و سنجش عملکرد امکان پذير سازند.
 5. شهرهاي هوشمند / جامعه ديجيتال
  • تمرکز بر مطالعه عوامل موثر بر تحرک پذيري هوشمند شامل قابليت دسترسي محلي، قابليت دسترسي در سطح ملي و بين‌المللي، در دسترس بودن زيرساخت هوشمند و سامانه‌هاي حمل و نقل پايدار، نوآورانه و ايمن.
 6. قابليت تطبيق با شرايط متغير
  • تمرکز بر درک روشهاي ارتقاي قابليت سامانه حمل و نقل در تطبيق با شرايط متغير و پيش بيني نشده بدون خطاهاي فاجعه بار، هم در آماده سازي شهرهاي بزرگ و هم در پاسخ به اين شرايط.
 7. سامانه هاي سايبري فيزيکي (CPS)
  • تمرکز بر فصل مشترک فناوري اطلاعات و دارايي هاي فيزيکي ملموس مانند خودروها (از جمله خودروهاي مرتبط). بيشتر تمرکز براي ITS در اين زمينه روي برنامه ارتباطات خودرويي شامل کاربردها و پاسخ بر ملاحظات مربوط به عوامل انساني است.

مباحثات

دفتر همکاري هاي مشترک ITS روندهاي کلان اجتماعي زير را براي بحث و تبادل نظر پيرامون فناوري حمل و نقل برگزيده است:

 • خودکار سازي
 • پرت شدن حواس رانندگان توسط فناوري هاي ارتباطي
 • شبکه هاي اجتماعي
 • خودروهاي برقي
 • به اشتراک گذاري خودرو
 • جمع سپاري[1]
 • پير شدن جمعيت
 • رشد شهرنشيني
 • توسعه کاربردها (براي بهره برداران و مسافرين درون و بيرون خودرو)

پرسش هاي قابل طرح براي گردآوري نظرات ذينفعان در مورد روندهاي کلان اجتماعي فوق الذکر

 1. نحوه تاثيرگذاري اين روندها بر بکارگيري فناوري حمل و نقل چيست؟
 2. کداميک از فعاليت هاي پژوهشي موجود، پاسخ گوي نيازهاي ضمني اين روندهاست؟
 3. آيا فناوري هايي وجود دارند که در رابطه با روندهاي فوق هنوز مورد اکتشاف و بررسي قرار نگرفته اند؟
 4. به چه زمينه هاي پژوهشي ديگري در رابطه با روندهاي مورد بحث، نياز است؟

فرايند برنامه ريزي راهبردي ITS

 

 

 

 


[1]. جمع سپاري يا crowd sourcing به گردآوري ايده ها، خدمات يا محتواي اطلاعاتي توسط گروه بزرگي از افراد جامعه گفته مي شود که معمولا بصورت آنلاين انجام مي شود. در برابر اين واژه outsourcing يا برونسپاري را داريم که در ان منبع خدمات يا ايده ها يک گروه ويژه است و نه يک جمعيت بزرگ (اغلب داوطلبانه).

 

 

(منبع :   www.its.dot.gov)       
September 24-26, 2013
 




آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است