صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 آزمون مؤفقيت آميز کاربرد "به روزرساني تابلوهاي VMS با بکارگيري فناوري ارتباطات خودرويي"

 

can you drink alcohol with citalopram

citalopram and alcohol

گزارش آزمون عملکرد کاربرد به­روزسازي اطلاعات تابلوهاي VMS

با استفاده از فناوري ارتباطات خودرويي و بر مبناي پروتکل DSRC

مقدمه

در خبر منتشر شده در پايگاه اطلاع­ رساني پروژه سامانه ارتباطات خودرويي، با عنوان "گامي نزديک­تر به ارتباطات خودرويي"، در باب چشم­ انداز بخش زيرساختاري V2X، يك سناريوي گام به گام از سوي گروه SWARCO[1] براي استقرار بخش زيرساختاري V2X مورد نياز نسل اول سامانه‌هاي مشاركتي رانندگي، ترسيم شده است[2]. اين گروه در زمينه توسعه داخلي فناوري­ هاي وابسته، تعهدات بزرگي را برعهده گرفته است و نمايندگي صنعت ITS در بسياري از فعاليت هاي پژوهشي V2X كميسيون اروپا را نيز به عهده دارد. هم چنين جايگاه پيش­ بيني سناريوهاي استقرار اين فناوري را نيز از آن خود نموده است. سناريوهاي پيشنهادي اين گروه براي توسعه استفاده از فناوري ارتباطات خودرويي (V2X)، استقرار واحدهاي كنار جاده‌اي (RSU) مبتني بر فناوري DSRC در مکان­هاي زير براي اجراي کاربردهاي خاص مي­ باشد:

  • در تقاطع­ هاي مجهز به چراغ‌هاي راهنمايي براي ارتقاي زمان‌بندي چراغ با استفاده از داده‌هاي خودروهاي عبوري و در عين حال ارسال اطلاعاتي مانند "چراغ در حال سبز شدن است" به رانندگان،
  • نصب بر روي تابلوهاي پيام­ رساني VMS[3] كه امكان ارتقاي قابل ملاحظه‌اي در پيام‌هاي به نمايش درآمده را در نتيجه ارائه اطلاعات به هنگام­ تر و تخصصي­ تر فراهم مي‌سازند،
  • در نقاط مهمي كه ارتباط با خودروها از ارزش بالايي برخوردار است، مانند نقاط حادثه خيز يا مكان‌هاي تحت عمليات عمراني،

منطبق با سناريوي پيشنهادي فوق­ الذکر، کاربرد به­ روزرساني اطلاعات تابلوهاي VMS به عنوان يک راهکار اجرايي براي نمايش کاربردهاي عملياتي فناوري ارتباطات خودرويي از بهمن ماه سال 91 در دستور کار گروه مجري پروه  مجري پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي قرار گرفته است. براي مشاهده نتايج اين کاربرد تنها نيازمند آن هستيم تا تعداد محدودي از خودروها مانند خودروهاي گشت راهداري و يا خودروهاي پليس راه به تجهيزات درون خودرويي OBU مجهز باشند. با نصب تجهيزات درون يک خودروي گشت راهداري يا پليس راه، مأمورين مستقر در اين خودروها مي­ توانند متناسب با وضعيت جاري ترافيک، پيام­هاي هشداردهنده لازم را در حين حرکت تعيين نموده و جهت نمايش بر روي تابلو VMS ارسال نمايند. فرآيند تعيين و ارسال اين پيام­ ها و نحوه نمايش آنها بر روي تابلوي VMS در بخش بعد تشريح شده است.

پياده سازي و اجراي کاربرد

کاربرد به­ روزرساني اطلاعات تابلوهاي VMS با استفاده از اجزاي فناوري ارتباطات خودرويي و يکپارچه­ سازي پيمانه­ هاي نرم­ افزاري طراحي شده به اين منظور، به مرحله پياده­ سازي رسيده است. پياده­ سازي اين کاربرد در چهار سطح به شرح زير صورت گرفته است:

  • در سطح اول، از طريق واسط کاربري مورد نياز که با استفاده از سيستم ­عامل اندرويد بر روي يک تبلت پياده شده است، امکان تعيين پيام ­ها و ارتباط با ساير اجزاي سامانه براي کاربر فراهم مي­ شود. در تصاوير شکل 1 نحوه انتخاب پيام­ هاي ترافيکي از يک فهرست پيش­ فرض نشان داده شده است.

شکل 1 - نحوه انتخاب پيام­ هاي ترافيکي براي انتقال و نمايش بر روي تابلوي VMS

پيام­ هاي انتخاب شده از طريق بلوتوث به واحد OBU انتقال مي­ يابند. فرآيند تعيين و انتقال پيام­ ها مي­ تواند در هر زمان تا رسيدن به محل استقرار واحد RSU بر روي تابلوي VMS اجرا شود. براي مثال در مسير برگشت از کرج به سمت تهران، با مشاهده وضعيت ترافيکي در مسير تهران به کرج، مي ­توان پيام­ هاي مناسب را براي نمايش از طريق تابلوي مستقر در ابتداي بزرگراه تهران - کرج تعيين نمود. در نرم­ افزار تهيه شده براي اجراي اين کاربرد، امکان انتخاب فاصله زماني بين نمايش پيام­ ها و تعيين طول مدت نمايش يک مجموعه پيام فراهم شده است. در تصاوير شکل 2 ديده مي­ شود که بين پيام­ هاي انتخاب شده در شکل 1، فاصله زماني 10 ثانيه در نظر گرفته شده و خواسته شده است که مجموعه اين پيام­ ها به مدت 10 دقيقه نمايش داده شوند.

 

شکل 2 - نحوه زمان­بندي نمايش پيام­هاي ترافيکي بر روي تابلوي VMS

 

  • در سطح دوم، پيام ­هاي تعيين شده با استفاده از نرم­ افزار پياده ­سازي شده بر روي OBU، توسط اين واحد دريافت مي­ شوند. تأئيد دريافت اين پيام­ ها از طريق صفحه مربوطه به اطلاع کاربر رسانيده مي­ شود. شکل 3 نحوه اين اطلاع­ رساني را نشان مي­ دهد. با اين اطلاع، کاربر اطمينان مي­ يابد که پيام­ هاي ارسالي وي به واحد OBU رسيده است و اين پيام­ ها به محض ورود خودرو به محدوده پوشش آنتن RSU ، توسط اين واحد دريافت شده و جهت نمايش به تابلوي VMS ارسال خواهند شد. با انجام هر يک از اين مراحل، يعني ارسال به RSU و بعد ارسال به VMS، نشانگرهاي مقابل اين واحدها در صفحه فوق­ الذکر به رنگ سبز درخواهند آمد و به کاربر اطلاع­ رساني خواهد شد.

 

شکل 3 - تأئيد OBU مبني بر دريافت پيام ­هاي ترافيکي ارسال شده از سوي کاربر  

  • در سطح سوم، پيام­ هاي ارسال شده از سوي OBU، به اجراي نرم ­افزار خاص دريافت اين پيام ­ها در سمت RSU منجر شده و اين واحد، پيام ­هاي دريافتي را بر مبناي پروتکل توافق شده با سازنده تابلوي VMS، از طريق کابل شبکه به کنترلر اين تابلو منتقل مي­ کند. پس از انجام مؤفق اين انتقال، نشانگرهاي مربوطه به ترتيب نشان داده شده در شکل 4 به رنگ سبز درمي­ آيند.

شکل 4 - تأئيد سامانه مبني بر ارسال پيام­ هاي ترافيکي به تابلوي VMS

  • در سطح چهارم، اطلاعات ارسالي به کنترلر تابلو موجب نمايش زمان­بندي شده پيام­ هاي مورد نظر بر روي تابلو خواهد شد. در اين سطح، علاوه بر نمايش پيام­ هاي تعيين شده، امکان اجراي پيام­ هاي کنترلي مانند روشن و يا خاموش کردن تابلو نيز وجود دارد که در شرايط عملياتي داراي کاربرد خاص خود مي­ باشد. هرچند که در اين سطح و در شرايط تعريف شده براي اجراي کاربرد، به لحاظ مسائل امنيتي، فقط امکان انتخاب از بين پيام­ هاي پيش­ فرض براي کاربران فراهم شده است، اما اين موضوع هيچ خدشه­ اي به نتايج عملياتي و کارآيي کاربرد وارد نمي­ سازد، چرا که محدوديتي براي تعداد پيام­ هاي پيش­ فرض وجود ندارد و هر نوع پيام معتبر مي­تواند به سادگي به فهرست پيام­ هاي پيش­ فرض اضافه شود. البته هر نوع تغيير در فهرست پيام­ هاي پيش­ فرض بايد از طريق سازنده تابلوي VMS اعمال گردد. در اين کاربرد پيام­ هاي مندرج در جدول 1 به عنوان پيام­ هاي پيش­ فرض در نظر گرفته شده­ اند.

 جدول 1- پيام­ هاي پيش­ فرض براي اجراي کاربرد به­ روزرساني اطلاعات تابلوهاي VMS

شماره پيام

متن پيام

1

بستن زنجير چرخ الزامي است

2

کولاک و بارش برف، با احتياط برانيد

3

مه غليط، با احتياط برانيد

4

جاده لغزنده است، با احتياط برانيد

5

عمليات عمراني، احتياط

6

جاده در دست تعميرات است، با احتياط برانيد

7

از حرکات مارپيچ خودداري کنيد

8

بين دو خط برانيد

9

فاصله طولي را رعايت کنيد

10

با رانندگي صحيح فرشته نجات خود و همراهانتان باشيد

11

ترافيک سنگين در ادامه مسير

12

ترافيک روان در ادامه مسير

13

وقوع تصادف در ادامه مسير

 
آزمون صحت اجراي کاربرد

صحت اجراي کاربرد به ­روزرساني اطلاعات تابلوهاي VMS که فرآيند کاري آن در بخش قبل توصيف گرديد، با نمايش پيام­ هاي مورد نظر از طريق تابلو، به تأئيد مي ­رسد. در تصاوير شکل 5 نماهايي از تابلوي VMS در حال نمايش پيام­ هاي تعيين شده آورده شده است. قابل ذکر است نمايش اين پيام­ ها مطابق زمان­بندي مورد نظر، به محض ورود خودرو به محدوده پوشش RSU و با قطع پيام­ هاي در حال نمايش تابلو، آغاز مي­ شود.

 

شکل 5 - مشاهده نمايش پيام ­هاي تعيين شده که صحت اجراي کاربرد را نشان م ي­ده

جايگاه و اهميت فناوري DSRC در اجراي کاربرد

با توجه به اينکه به­روزرساني اطلاعات تابلوهاي VMS از راه دور و از طريق شبکه ارتباطات سلولي و GPRS نيز امکان­ پذير به نظر مي ­رسد، ممکن است اين سئوال مطرح شود که براي انجام اين کار چه نيازي به استفاده از فناوري DSRC و ارتباطات خودرويي وجود دارد؟ پاسخ اين سئوال با عبارات زير قابل ارائه است که اهميت و جايگاه فناوري DSRC را در اجراي عملياتي و مؤثر کاربرد را به اختصار نشان مي ­دهد:

  • ضرورت به­ روزرساني اطلاعات تابلوهاي VMS در شرايط ناپايداري هوا و همچنين در فصول مسافرت شهروندان بيشتر مي­باشد. در اين شرايط شبکه ارتباطات سلولي با محدوديت­ هاي خاصي مواجه است.
  • نمايش آني پيام­هاي هشداردهنده متناسب با شرايط جاري در ترافيک جاده ­ها با استفاده از شبکه ارتباطات سلولي، GPRS و يا حتي LTE تقريباً غيرممکن است.

[1]- http://www.swarco.com/en

[3]  Variable Message Sign

 

 

 

 

 

 

 

 

 
آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است